Watersnood juli 2021

Het NGI stelde bij de overstromingen in de zomer van 2021 zijn expertise ter beschikking van de hulpdiensten en de (federale en regionale) administraties die instaan voor het beheer van de watersnood.

Op 13, 14 en 15 juli viel er uitzonderlijk veel neerslag over het oosten en het centrum van België. Veel mensen stierven en huizen, infrastructuur maar ook het leefmilieu liepen zeer zware schade op. Om te helpen bij het beheer van deze crisis heeft het NGI zijn expertise ten dienste gesteld van de hulpdiensten en van de federale en de gewestelijke administraties.

Het NGI heeft meer bepaald de coördinatie op zich genomen van de geografische activiteiten tussen het federaal niveau en de gewesten, meer bepaald het Waals Gewest waar de impact het grootst was, en de wetenschappelijke instellingen zoals de VITO. Via een noodprocedure heeft het NGI zeer gedetailleerde luchtfoto’s laten maken van de overstromingsgebieden van de Maas, de Vesder en de Demer. Deze foto’s waren zeer nuttig voor de verschillende partijen die betrokken waren bij het beheer van de crisis want ze werden gebruikt om de omvang van de schade in de zwaarst getroffen gebieden te meten. Als geobroker op federaal niveau heeft het NGI ervoor gezorgd dat er snel relevante geodata ter beschikking werden gesteld van de coördinerende diensten en van het Nationaal Crisiscentrum, Defensie, de federale politie met inbegrip van de cel Vermiste Personen en het Disaster Victim Identification Team, van de regionale en de provinciale crisiscentra en van de beheerders van de waterwegen. Al deze verschillende types geografische gegevens werden gebruikt voor de coördinatie van de hulpverlening, maar ook voor de opvolging van de schade en voor de planning van de herstellingen aan de infrastructuur.


Het NGI in actie

De verschillende acties binnen het NGI, op initiatief van de Algemene Directie, werden uitgevoerd door een team van proactieve en gemotiveerde vrijwilligers uit verschillende diensten. Het NGI-contactpunt en de verschillende betrokken personen hebben snel en efficiënt gereageerd op de verschillende noden die deze crisis zonder voorgaande meebracht. Ook hier gebeurde de interne coördinatie van de verschillende acties door vrijwilligers van de directies Strategie en SDI. Ook de inbreng van de ICT-dienst, die een infrastructuur heeft gebouwd om de geodata snel en beveiligd ter beschikking te stellen, was van wezenlijk belang. De combinatie van de expertise van de directie PI op het gebied van inzameling van gegevens met de directie SDI voor de analyse ervan en de samenwerking met de Service Public de Wallonie (SPW) was een essentiële schakel in ons antwoord, net zoals de inzet van de medewerkers van de geodesie die terreinwerk hebben verricht in het Waals Gewest.

Het NGI heeft, ondanks zijn beperkte middelen, toch vlot ingespeeld op deze nooit eerder geziene problemen. Er werden snel processen uitgewerkt en oplossingen gevonden, maar toch hadden sommige aspecten van onze reactie beter geanalyseerd en gecoördineerd kunnen worden. We zullen hier lessen uit trekken om nog beter voorbereid te zijn op een eventuele crisis.


Enkele persartikels: