Niettegenstaande het NGI een onderdeel is van Defensie, is de algemene directie de mening toegedaan dat het werk op het NGI niet valt onder de definitie van cruciale sector en essentiële dienstverlening.

Dat betekent dat op het NGI een hele reeks maatregelen werden ingesteld die deze keuze in de praktijk omzetten. Het NGI houdt eraan dit overzicht met dit bericht aan het publiek kenbaar te maken.

Het onthaal en de shop van het NGI zijn momenteel gesloten. Omwille van de verhuizing van onze kantoren en onze shop van de Abdij Ter Kameren naar de Kortenberglaan werd de online verkoop van kaarten begin maart opgeschort. Door de COVID maatregelen hebben we de verzending van kaarten nog niet kunnen hervatten. Het is echter gepland dat de nieuwe webshop van het NGI binnen een paar weken (eind april – begin mei) zal kunnen openen.

Alle vergaderingen met externen zijn afgelast of vervangen door online meetings.

De werknemers zijn er op gewezen dat ze zich ziek moeten melden als ze lichte koorts of hoest hebben.

Met werknemers uit de risicogroepen wordt op individuele basis en in overleg met de arbeidsgeneeskundige dienst bekeken hoe ze zoveel mogelijk gevrijwaard kunnen worden van infectierisico.

Het personeel werkt zoveel mogelijk van thuis, met telewerk of opdrachten die ze thuis kunnen uitvoeren.

Het personeel dat de hele dag op het terrein is (terreincartografen en topografen) voert zijn normale werkzaamheden uit. Zij verplaatsen zich alleen in de wagen en beschikken over de nodige middelen om de regels inzake handhygiëne en ontsmetting van het materiaal en het voertuig mogelijk te maken. Ze hebben ook richtlijnen gekregen om de “social distancing” te respecteren.

Het personeel dat zich naar de zetel van het NGI moet begeven om zijn opdracht uit te voeren heeft een online opleiding gekregen over het virus en de preventiemaatregelen. In de gebouwen van het NGI wordt een specifiek schoonmaakprogramma toegepast in de lokalen die gebruikt worden door het zeer beperkt aanwezige personeel. Dit schoonmaakprogramma geeft prioritaire aandacht aan alles wat aangeraakt wordt (deurknoppen, printers, toiletten, toetsenborden,…).

Het personeel dat een dienstvoertuig gebruikt, werd gevraagd dit voertuig dagelijks te ontsmetten en bij overdracht aan een andere persoon.

In de NGI gebouwen worden alle voorzieningen genomen om het risico op infectie zo veel als mogelijk te beperken. Het aantal personeelsleden dat tegelijkertijd op de site aanwezig is, wordt zoveel als mogelijk beperkt. De cafetaria op de site is gesloten. De richtlijnen over afstandsregels en handhygiëne zijn geafficheerd in de lokalen. De nodige materialen zijn beschikbaar (handschoenen, desinfecterende gel etc.) om deze regels ook correct na te leven. Het is voor het personeel perfect mogelijk om op voldoende afstand van elkaar te werken, en de lokalen kunnen goed verlucht worden.

De lift in blok R is buiten dienst gesteld, aan de lift in blok K werd een affiche geplaatst om het gebruik ervan af te raden.

Met dit arsenaal aan maatregelen zorgt het NGI er voor dat het bijdraagt aan de inspanningen om de spreiding van het virus af te remmen, zowel voor het eigen personeel en hun familie, als voor de partners, klanten, leveranciers en andere personen die met het NGI samenwerken.

Brussel, 6 april 2020