CLASSIFICATIE BLUE 

Scope: iedere ontvangen mail waarvan de handtekening bestaat uit: naam.voornaam@ngi.be

Behoudens anders aangegeven, vallen de inhoud van deze mail en de bijlagen onder de classificatie BLAUW bij het NGI.

Dit document, evenals de bijlagen, worden uitsluitend gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Dit document bevat informatie die, tenzij anders is bepaald, geen officiële beslissing of standpunt van het NGI weerspiegelt.

Bijgevolg verbindt dit bericht geenszins het NGI en worden u geen rechten verleend.

Indien dit vereist zou zijn voor de behandeling van uw vraag of het betrokken dossier, ontvangt u een officieel bericht afkomstig van het NGI.

Aanwending van de informatie uit dit document of de verspreiding ervan is niet toegestaan, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van de auteur van dit document en u er rekening mee houdt  dat deze zich in eigen naam uitdrukt.

Dit document en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bestemmeling(en) binnen het kader van de dienstverlening van het NGI. Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bestemmeling is verboden.

Hebt u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.

Het NGI staat bij de elektronische verzending van dit bericht, inclusief bijlagen, niet in voor de juistheid en of volledigheid van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Het NGI garandeert niet dat dit bericht, inclusief bijlagen, vrij is van onderschepping, manipulatie en virussen en of technische problemen.

Het NGI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade en kosten die voortvloeien uit het raadplegen en of het gebruik van informatie in dit document, inclusief bijlagen.

CLASSIFICATIE GREEN 

Scope: iedere ontvangen e-mail waarvan de handtekening bestaat uit:

  • functie@ngi.be (ex : quality.manager@ngi.be)
  • dienst/directie@ngi.be (ex: sales@ngi.be; ap@ngi.be; accounting@ngi.be,…)
  • info@ngi.be

Dit bericht is een officieel bericht van het NGI dat automatisch onze verantwoordelijkheid impliceert. Dit bericht bevat informatie die aangepast is aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden of die in het kader van de administratieve processen aan u wordt bezorgd. Behoudens anders aangegeven, vallen de inhoud van deze mail en de bijlagen onder de classificatie GROEN van het NGI.

Aanwending van deze informatie uit dit bericht of de verspreiding ervan is niet toegestaan, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van het NGI.

Dit bericht en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde(n) binnen het kader van de dienstverlening van het NGI of de in deze bericht behandelde onderwerpen. Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve dan het NGI via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.

Het NGI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade en kosten die voortvloeien uit het raadplegen en of het gebruik van informatie in dit bericht, inclusief bijlagen.

Het NGI garandeert niet dat dit bericht, inclusief bijlagen, vrij is van onderschepping, manipulatie en virussen en of technische problemen

Onze medewerkers doen hun best om u snel verder te helpen in uw taal, zelfs als dat niet hun moedertaal is. Wij verontschuldigen ons als organisatie voor eventuele taalfouten die er in dit bericht zouden geslopen zijn. Als u hierover feedback wil geven, dan is die welkom op het adres comcel@ngi.be.