Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website TopoMapViewer is onderworpen aan de hierna bepaalde gebruiksvoorwaarden.

U wordt geacht kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gegevens vermeld op deze website zijn eigendom van het NGI en zijn beschermd door het auteursrecht en door het databankenrecht (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

Als gebruiker heeft u het recht om, zonder voorgaande toestemming van het NGI, de gegevens van TopoMapViewer voor privégebruik of voor niet-winstgevende of niet-commerciële doelstellingen of voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek te raadplegen en te printen (in A3-formaat), op te slaan in de bladwijzer en de website als link door te sturen naar derden, mits telkens de vermelding van de bron als volgt: © 2012 NGI TopoMapViewer.

Mogelijkheid tot het versturen van opmerkingen en foto’s

Als gebruiker van de TopoMapViewer kan u opmerkingen versturen en eventueel foto’s toevoegen aan uw opmerking wanneer u vaststelt dat de gegevens op de kaart niet overeenstemt met de situatie op het terrein.

Door een opmerking en of een foto aan het NGI te bezorgen, draagt u de bijhorende intellectuele eigendomsrechten over aan het NGI en geeft u het NGI het recht om de ontvangen opmerking en de foto te verwerken. Het NGI heeft bijgevolg het recht om de ontvangen opmerking en foto te hergebruiken zonder voorafgaande toestemming en zonder enige verplichting tot bronmelding en betaling van enige vergoeding.

De informatie die u in het kader van deze opmerkingen met ons deelt, wordt enkel gebruikt voor de verbetering van de kaartproducten van het NGI. De info kan ons immers helpen bij de correcte interpretatie en validatie van de opmerkingen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de opmerking en de foto die u ons bezorgt. Wij vragen u evenwel om rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • Stuur ons alleen opmerkingen en of foto’s waarvan u de auteur / eigenaar bent en waarop u alle rechten heeft om ons de info te bezorgen ;
  • Bezorg geen foto’s die de identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk maakt (bv. afbeelding van een persoon, nummerplaat, e.d.) ;
  • Bezorg ons alleen de gevraagde persoonsgegevens: uw email-adres en, indien u dat wenst, uw naam.

Elke opmerking wordt door ons opgevolgd en indien mogelijk gevalideerd op basis van luchtopnamen of, in uitzonderlijke gevallen, door controle op het terrein. Rekening houdend met onze selectiecriteria wordt de informatie uit de opmerking omgezet in concrete updates die zo snel mogelijk worden geïntegreerd in de geodata en kaarten van het NGI. Als u dat wil, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Opmerkingen over de kaart worden tijdens hun verwerking door het NGI gepubliceerd op de Topomapviewer, zodat ze zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Nadat ze verwerkt zijn, worden ze weer verwijderd. De naam of het email-adres van de gebruiker die de opmerking heeft gemaakt, en eventuele foto’s die toegevoegd zijn aan de opmerking, worden nooit getoond. Het NGI zal op geen enkele andere manier uw opmerking en foto’s delen met andere personen/bedrijven/instanties.

U kan enkel opmerkingen en foto’s versturen met betrekking tot de digitale kaart CartoWeb.be. Deze kaart wordt immers veel vaker geüpdatet dan de klassieke topografische kaarten, zodat we ze snel kunnen aanpassen op basis van gemaakte opmerkingen. Als de opmerking en foto’s ook relevant zijn voor andere kaarten van het NGI, dan zullen ook deze op termijn worden aangepast.

Door gebruikers toegevoegde routes en punten

Gebruikers van de TopoMapViewer kunnen zelf een route en zogenaamde points of interest (POI) toevoegen aan de kaart door ze in de TopoMapViewer zelf te tekenen of door het importeren van een gpx-bestand.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u ons bezorgt. Door een een route of POI toe te voegen in de TopoMapViewer, draagt u de bijhorende intellectuele eigendomsrechten over aan het NGI en geeft u het NGI het recht om deze gegevens te verwerken. Het NGI heeft bijgevolg het recht om de route en of POI’s te hergebruiken zonder voorafgaande toestemming en zonder enige verplichting tot bronmelding en betaling van enige vergoeding.

Tijdens het tekenen van een eigen route kan U gebruik maken van de optie “Op de wegen snappen”. Hierdoor zoekt de TopoMapViewer zelf de kortste route tussen twee op de kaart aangeduide punten, gebruik makende van de wegen en paden die op de kaart zichtbaar zijn. Hierbij houdt de TopoMapViewer geen rekening met eventuele verkeers- en toegangsbeperkingen die op deze wegen van toepassing kunnen zijn. 

De drie laatste routes (en bijhorende POI’s) die op een toestel werden geopend, worden op dit toestel tijdelijk bewaard zodat ze gemakkelijk opnieuw kunnen opgeroepen worden. De TopoMapViewer gebruikt hiervoor cookies. Voor meer info over het gebruik van cookies, klik hier.

U kan een route (en of bijhorende POI’s) delen met andere gebruikers of met uzelf op een ander toestel. De TopoMapViewer maakt hiervoor een specifiek webadres aan dat toegang geeft tot de gedeelde route en POI’s. Dit webadres kan u kopiëren of delen via sociale media. De gedeelde gegevens worden door het NGI bewaard en zijn toegankelijk en herbruikbaar onder de vermelde gebruiksvoorwaarden voor iedereen die beschikt over het juiste webadres. Wanneer dit webadres gedurende een periode van één jaar niet meer wordt gebruikt, dan worden de gegevens automatisch verwijderd.

Verbodsbepaling

De gegevens vermeld op deze website mogen, buiten de hierboven vermelde gevallen, in geen enkel geval:

  • op buitensporige wijze worden gekopieerd en gereproduceerd
  • aangepast worden met welke middelen dan ook, waardoor de waarheidsgetrouwheid wordt aangetast
  • verspreid of meegedeeld worden aan derden met het oog op commerciële doeleinden
  • met automatische downloadsoftware van de site gehaald worden

Voor inlichtingen of vragen daaromtrent: stuur een bericht.

Aansprakelijkheid

De gegevens van TopoMapViewer hebben geen enkele wettelijke waarde en zij worden u louter als informatie ter beschikking gesteld.

Het NGI is in geen enkel geval gehouden tot de terugbetaling van directe of indirecte schade (waaronder gederfde winst en bijkomende bijzondere, indirecte en incidentele schade), die door u door het gebruik van deze website en de gepubliceerde gegevens zou oplopen. Ook wordt geen aanvullende schadevergoeding uitgekeerd.

Garantie

Het NGI verleent geen garantie op de gegevens die TopoMapViewer bevat. We bieden de website en de gegevens aan in de beschikbare vorm (“as is”), inclusief eventuele fouten. We kunnen niet garanderen dat de informatie van de gegevens correct of actueel is.

Bescherming van persoonsgegevens

Wanneer u als gebruiker bepaalde persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres en of uw naam) aan het NGI bezorgt, verwerkt het NGI deze gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring. Deze is raadpleegbaar hier.

Indien u een inbreuk maakt op één van de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden, meer in het bijzonder op de intellectuele eigendomsrechten en verbodsbepalingen, zal het NGI onverwijld een melding doen bij de politie en u zo nodig strafrechtelijk vervolgen.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen van deze website of de gegevens die erop staan, vallen onder toepassingen van het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zullen desgevallend bevoegd zijn.

Voor problemen of opmerkingen over de website contacteer onze webbeheerder.