In de tweede helft van april stonden er een aantal evenementen op de agenda van het NGI. Hier volgt een selectie.

Van 15 tot 19 april nam Ingrid Vanden Berghe, administrateur-generaal van het NGI, deel aan een reeks vergaderingen van het Internationale Adviescomité dat verantwoordelijk is voor het bepalen van de strategische visie van het United Nations Global Geospatial Knowledge and Innovation Centre (UN-GGKIC). Het hoofddoel van het nieuwe expertisecentrum dat is gevestigd in Deqing, China, is het ondersteunen van de implementatie van het United Nations Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF), de toonaangevende methodologie die wordt ondersteund door het Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). De invoering ervan heeft tot doel de ontwikkelingscapaciteiten van de lidstaten op het gebied van geospatiale informatie verder te versterken en de innovatie, het leiderschap en de coördinatie die nodig zijn voor een beter geodatabeheerbeleid, met name in ontwikkelingslanden, te bevorderen en te ondersteunen. De resultaten van deze bijeenkomsten zullen worden gepresenteerd tijdens de 14e zitting van het expertencomité van UN-GGIM in augustus in New York.

Op 15 april ontving het NGI een delegatie van onderzoekers in het kader van een opleidingsweek over open data in België, georganiseerd door de KU Leuven. De deelnemers aan dit bezoek konden kennismaken met de activiteiten en het open-databeleid van het NGI. Ze bespraken inclusieve open data ecosystemen en hoe niet-gouvernementele spelers verder kunnen worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen.

Op 18 april gaf Ellen Vandeputte, lid van de directie Strategie van het NGI, een algemene presentatie over het instituut als onderdeel van de Geodag georganiseerd door het Geospatial Center van Defensie in Evere. Het was een gelegenheid om de voorwaarden te belichten van het versterkte partnerschap tussen het NGI en Defensie, dat in november 2023 werd ondertekend. Het was ook een ideale gelegenheid om de banden met het technisch personeel van de Defensie aan te halen dat de geodata en hun toepassingen beheert.

Op 22 april namen twee vertegenwoordigers van de Algemene Directie van het NGI, Ingrid Vanden Berghe en Eric Bayers, en geograaf Johannes Van Geertsom, deel aan de lanceringsconferentie van het nieuwe Climate and Environmental Risk Assessment Centre (CERAC). Het NGI is partner van CERAC sinds de lancering eind 2022. Tijdens de conferentie, getiteld “Unlocking resilience in Europe and Belgium through climate and environmental risk assessments”, konden deelnemers uit heel Europa hun standpunten delen en initiatieven stimuleren om te anticiperen op klimaat- en milieurisico’s en deze te beperken.

Op 24 april verwelkomde de Algemene Directie van het NGI op de Campus Renaissance site een dertigtal leden van het ‘Top Community’ netwerk van federale mandaathouders dat wordt beheerd door de FOD Strategie & Ondersteuning. De inleiding door Steven Krekels, Valorisation Director Environmental Intelligence, gaf het startschot voor de discussies over het cruciale belang van geo-intelligence en de vele observatiemethodes die worden toegepast op tal van domeinen die van belang zijn voor de overheid. Denk hierbij aan het monitoren van de gevolgen van klimaatverandering, innovatieve landbouw en crisismanagement. Ingrid Vanden Berghe gaf een overzicht van het UN-GGIM expertencomité en zijn doelstellingen, waarvan het NGI sinds 2020 medevoorzitter is voor België. Eric Bayers stelde de vele activiteitendomeinen voor die deel uitmaken van het mandaat van het NGI en de centrale rol van het NGI als federale geobroker ter ondersteuning van verschillende strategische domeinen, in het bijzonder veiligheid, mobiliteit, klimaat en duurzame ontwikkeling. De afstemming van de structurele organisatie, processen en gegevensarchitectuur op de Strategische Visie 2030 werd ook besproken. Het netwerkevenement werd afgesloten met een receptie.

Op 26 april ontving het NGI bezoek van de afdeling van de Noorse administratie die zich bezighoudt met informatie over eigendom, cartografie en geografische informatie. Dankzij deze ontmoeting hebben de vertegenwoordigers van de beide organisaties kunnen praten over hun huidige en toekomstige projecten en zo hun samenwerking versterken. Na het welkomstwoord en de voorstelling van de activiteiten van het NGI door Eric Bayers, adviseur-generaal, hebben de deelnemers gediscussieerd over de impact van het EU-beleid op het gebied van Open Data (richtlijn 2019/1024 van het Parlement en de Raad) en, meer bepaald, de uitvoeringsverordening 2023/138 van de Europese Commissie die van toepassing is op de hoogwaardige datasets. Ook de rol van geobroker van het NGI, het beheer van specifieke cartografische en geografische informatie voor de hulpdiensten, de digitale infrastructuur voor de mobiliteitsdata, het beroep op geodata voor de evaluatie van klimaat- en milieurisico’s, de automatisering van de procedures voor cartografische generalisatie, de productie van kaarten en initiatieven zoals Cartesius kwamen aan bod tijdens de presentaties die werden gegeven door medewerkers van de diensten Strat, SDI en cartografie.

Op 29 april ondertekenden Ingrid Vanden Berghe en Admiraal Yves Dupont, Rector van de Koninklijke Militaire School, een samenwerkingsovereenkomst die de synergieën tussen de KMS en het NGI versterkt door het delen van telecommunicatienetwerken op de site van de Renaissance Campus.

Op 30 april kwam de operationele stuurgroep NGI-Defensie voor het eerst bijeen. Dit nieuwe besluitvormingsorgaan, dat is opgericht in het kader van de versterkte samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het NGI van 5 december 2023, zal de ontwikkeling van het activiteitenplan bepalen, in overeenstemming met de operationele behoeften, met inbegrip van producten, diensten en mobiliteit van het personeel, en zal de budgetten voor de uitvoering ervan vaststellen.