Tijdens de samenkomst van de Provinciale Veiligheidscel Oost-Vlaanderen op 24 januari in Gent werd naar aanleiding van de recente wateroverlast en overstromingen in Vlaanderen de raamovereenkomst over geodata-acquisitie in crisissituaties toegelicht. Het recente noodweer is een voorbeeld van de eventuele noodzaak om geodata efficiënt te verzamelen en effectief te benutten in noodsituaties.

De recente wateroverlast in Vlaanderen heeft de kwetsbaarheid van bepaalde gebieden blootgelegd en benadrukt de noodzaak van een goed gecoördineerde respons. Geodata, zoals luchtfoto’s, satellietbeelden en andere ruimtelijke gegevens spelen een cruciale rol bij het monitoren en reageren op dergelijke noodsituaties. De beschikbaarheid van geodata is essentieel om snel en nauwkeurig inzicht te krijgen in de omvang van de ramp en om doelgerichte acties te ondernemen.

De besproken raamovereenkomst, opgesteld door het NGI in samenwerking met de Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), omvat een strategische samenwerking met twee bedrijven, Stratos en Vansteelandt. Het hoofddoel van deze overeenkomst is het snel inwinnen van luchtbeelden zoals luchtfoto’s, thermische IR beelden of lidar (eventueel aangevuld met de verwerking en/of analyse van deze beelden), bij een provinciale of federale crisis, zoals overstromingen. Zo kan de beschikbaarheid van relevante informatie en de reactietijd bij noodsituaties verbeterd worden.

Dit initiatief komt voort uit eerdere ervaringen van het NGI met de zware overstromingen in Wallonië in 2021. Het NGI heeft als geobroker toen gedetailleerde luchtfoto’s van de overstromingsgebieden verzameld en ter beschikking gesteld van de crisismanagers. Het gebruik van dit beeldmateriaal bleek van onschatbare waarde voor de coördinatie van de hulpverlening en voor het monitoren van schade en het plannen van herstel van infrastructuur.

De toelichting van de raamovereenkomst tijdens de Provinciale Veiligheidscel Oost-Vlaanderen weerspiegelt de groeiende erkenning van het belang van geodata in noodsituaties. Het gaat om een belangrijke stap in de richting van effectiever en efficiënter gebruik van geodata.

alt=""