Op 31 juli en 1 augustus 2023 nam de geospatiale gemeenschap, met inbegrip van vertegenwoordigers van VN-lidstaten, deel aan een reeks nevenevenementen en voorbereidende vergaderingen in de aanloop naar de 13de sessie van het expertencomité van de VN voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM). Als medevoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité sinds 2020, volgde het NGI de vele dialogen op de voet.

Onderwerpen die relevant zijn voor de gemeenschap en de agenda van het UN-GGIM Expertencomité kwamen aan bod, zoals geodesie, de implementatie van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF), de kwestie van normen in verband met innovatie en de opkomst van een wereldwijde geospatiale gemeenschap, evenals de toepassingen van geospatiale informatie. De cruciale kwestie van inclusie en diversiteit in het beheer van geografische informatie werd in het bijzonder benadrukt door België.

Voortzetting van de dialoog over inclusie en diversiteit

Het is op initiatief van onze Administrateur-generaal en covoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité, Ingrid Vanden Berghe, in samenwerking met Eurogeographics, dat dit onderwerp besproken werd op 31 juli in het kader van een nevenevenement. De noodzaak om inclusie en diversiteit te erkennen op het domein van de geografische informatie, zowel waar het gaat om de inhoud ervan als om de toegang ertoe, was al erkend als uit te diepen punt tijdens het tweede congres van de Verenigde Naties over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-WGIC) dat in oktober 2022 plaatsvond in India. Ook zorgen voor meer inclusie en diversiteit op de markt van het personeel uit de geo-sector kwam aan bod, en meer bepaald dat het belangrijk is om meer meisjes en vrouwen ertoe aan te zetten om te kiezen voor studies en een job in de sectoren wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (de STEM-sectoren). Er werden inspirerende voorbeelden over inclusie en diversiteit bij het beheer van geospatiale informatie voorgesteld, met onder andere de Canadese aanpak op dit domein en de braillekaarten voor blinden die werden ontwikkeld door het Nederlandse Kadaster. De deelnemers stemden ermee in om de cruciale dialoog over inclusie en diversiteit voort te zetten. De ambitie is om die in de toekomst op te nemen in de agenda van de sessies van het UN-GGIM Expertencomité.

Een geïntegreerde geodetische infrastructuur op wereldschaal opzetten

Ingrid Vanden Berghe nam ook deel aan het Global Geodesy Forum rondetafelgesprek op 31 juli. De deelnemers aan dit forum bespraken het Global Geodetic Reference Framework (GGRF) en het programma van het nieuwe United Nations Global Geodetic Centre of Excellence (UN-GGCE) dat onlangs werd opgericht op de VN-campus in Bonn. Het is van vitaal belang om de coördinatie tussen alle belanghebbenden die actief zijn op het gebied van geodesie te versterken en hun onderlinge samenwerking te verbeteren. In dit verband benadrukte Ingrid Vanden Berghe dat het UN-GGIM Expertencomité en zijn Subcomité voor Geodesie, evenals het UN-GGCE Centrum, de enige duurzame weg zijn naar een stabiele langetermijnfinanciering door de lidstaten van de geïntegreerde wereldwijde geodetische infrastructuur en naar kennisoverdracht en capaciteitsopbouw. Zij riep de lidstaten op om bij te dragen aan het UN-GGCE Centrum, in het bijzonder door een nationale capaciteit te ontwikkelen die geïntegreerd is in het wereldwijde geodetische systeem, door de internationale samenwerking te versterken, in het bijzonder met landen of organisaties in Afrika waar de geodetische infrastructuur niet voldoende ontwikkeld is, en door het werk van het Centrum te ondersteunen door vrijwillige bijdragen, detacheringen of andere middelen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van zijn ambitieuze actieprogramma.

Invoering van een geïntegreerd kader voor geospatiale informatie (UN-IGIF)

Tijdens het forum over het Geïntegreerd Kader voor Geospatiale Informatie (UN-IGIF) op 1 augustus hebben de verschillende werkgroepen verslag uitgebracht over de vooruitgang van de drie prioriteiten van het actieplan : de strategische communicatie, de capaciteitsopbouw en de duurzame financiering. De deelnemers aan het Forum kregen meer bepaald informatie over de vooruitgang van de vertalingen van de verschillende strategische documenten van het IGIF, die worden uitgevoerd door het nieuwe vertaalteam van landen die zich vrijwillig hiervoor aangemeld hebben. Het NGI heeft zich voor België aangeboden tijdens de 12de sessie van het Expertencomité en neemt heel actief deel, door mee te werken aan de definitie van het globale vertaalproces en de coördinatie op zich te nemen van de vertalingen naar het Frans, een van de zes officiële talen van de VN. Bovendien heeft het NGI, samen met de KU Leuven, meegewerkt aan een gids over de financieringsbronnen en de methodes om het rendement van UN-IGIF te evalueren. Sinds 2018 biedt het UN-IGIF kader, gedefinieerd door het UN-GGIM Expertencomité, de strategische richtlijnen aan de hand waarvan specifieke subnationale of nationale actieplannen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd om het geïntegreerde beheer van geospatiale informatie op wereldwijd niveau te versterken. België is, via het NGI en de KU Leuven, bijzonder actief in de uitvoering ervan in Senegal en Djibouti. Onze delegatie nam niet alleen deel aan de vergadering van UN-GGIM Europa, maar ook aan de vergadering van UN-GGIM Afrika. Tijdens deze voorbereidende vergaderingen, die plaatsvonden op 1 augustus, werden gerelateerde activiteiten en het jaarverslag besproken. Ook de gezamenlijke regionale interventies van UN-GGIM voor de 13de sessie van het Expertencomité en de toekomstplannen kwamen aan bod.

De acties voor de klimaatbestendigheid versterken en beter coördineren

Vorig jaar, tijdens zijn 12e zitting, besloot het UN-GGIM Expertencomité zijn agenda uit te breiden met klimaatbestendigheid, met als doel de wereldwijde coördinatie van klimaatactie in de geospatiale sector op alle niveaus te versterken. Het nevenevenement over klimaatbestendigheid op 1 augustus werd goed bezocht, met deelnemers die een actieve bijdrage wilden leveren aan de vooruitgang op dit gebied, waaruit blijkt dat de geospatiale gemeenschap belang hecht aan het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Het verslag over de acties van het UN-GGIM Expertencomité ter bevordering van de klimaatbestendigheid vindt u hier.

UN-GGIM : het NGI is covoorzitter van de 13de jaarlijkse sessie

11/08/2023

Van 2 tot 4 augustus 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die deel uitmaken van het Expertencomité over het beheer van de geospatiale informatie op wereldschaal (UN-GGIM) op de zetel van de Verenigde Naties in New York bijeen voor hun 13de jaarlijkse sessie. Dit comité speelt een cruciale rol in het versterken van de internationale…