Eind 2022 sloten het Directoraat-generaal Leefmilieu (DG Leefmilieu) van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en het Nationaal Geografisch instituut een samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst definieert de samenwerking die beide partijen nastreven ter voorbereiding van de oprichting van het coördinatiecentrum voor complexe risicoanalyses in de context van klimaatverandering (CCCRA-CC) en biedt een kader voor de geo-informatie gebonden opdrachten die worden uitgevoerd door het NGI. Het NGI zal, als data provider en geobroker, de basisstructuur belast met de oprichting van het CCCRA-CC ondersteunen met data en expertise inzake geografische informatie die van belang zijn bij de in plaats stelling van het CCCRA-CC.

Deze overeenkomst past perfect in de rol van het NGI als federale geo-informatiebroker voor het verder ontsluiten van de geodata ten voordele van de federale instellingen en de andere overheden.

UN-GGIM: Positieve balans van de 12de vergadering van het Expertencomité

09/08/2022

De sector van de wereldwijde geospatiale informatie heeft er een drukke week op zitten. Van 3 tot 5 augustus 2022 vond in de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de 12de vergadering van het UN-GGIM Expertencomité plaats. Voor het Nationaal Geografisch Instituut, dat voor België optrad als covoorzitter, was het zelfs extra druk.

UN-GGIM : Ontmoeting bij de VN met de Adjunct-Secretaris-Generaal voor economische en sociale zaken (DESA)

29/11/2022

Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua. Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van…