Verdere investeringen in UN-GGIM

Het jaar 2022 was een intens jaar voor de wereldwijde sector van het beheer van geospatiale informatie, en voor het NGI, dat de rol van covoorzitter van het VN-comité van deskundigen van de lidstaten (UN-GGIM) voor België bleef vervullen.

Het UN-GGIM-comité speelt een cruciale rol bij de versterking van de internationale samenwerking op het gebied van het beheer van geospatiale informatie en bij de uitwerking van beleid ten behoeve van de agenda 2030. Het is met name betrokken bij het vaststellen van geospatiale referentienormen en het vergemakkelijken van het delen van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten, om hun capaciteiten ter ondersteuning van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te versterken.

Tijdens de 12e jaarlijkse zitting van het UN-GGIM expertencomité, die plaatsvond van 3 tot 5 augustus op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, werd de aanneming gevierd van ECOSOC-resolutie 2022/24, die op 22 juli 2022 in de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) werd aangenomen en onder meer door België werd gesteund. Deze nieuwe resolutie beoogt onder meer het mandaat en de operationele capaciteiten van het expertencomité van de UN-GGIM te versterken via geïnstitutionaliseerde structurele steun op het niveau van het VN-departement voor economische en sociale zaken (UN-DESA). De concrete resultaten van de vele werkstromen in het laatste UN-GGIM-verslag tonen de waarde aan van een multilaterale aanpak van de mondiale uitdagingen op het gebied van de productie, de beschikbaarheid en het gebruik van geospatiale informatie. Het onbenutte potentieel blijft zeer groot, vooral wat de versterking van de capaciteit van het comité betreft om de lidstaten te begeleiden bij de uitvoering van het geïntegreerde kader voor geospatiale informatie (UN-IGIF). Versterking van de capaciteit van het UN-GGIM-comité is daarom van cruciaal belang voor de continuïteit van het belangrijke werk dat wordt verricht.

Ter ondersteuning van de doelstellingen van UN-GGIM in Franstalige landen, met name in de ontwikkelingslanden, heeft België zich ertoe verbonden te zorgen voor de vertaling van de belangrijkste documenten in het Frans, een van de zes officiële talen van de VN. Dit is een andere belangrijke en concrete bijdrage van het NGI ter ondersteuning van het UN-GGIM-comité. Andere belangrijke onderwerpen zoals het toekomstige ecosysteem voor geospatiale informatie, het wereldwijde geodetische referentiekader, geospatiale informatie bij duurzame ontwikkeling, bij rampenbestrijding en bij landbeheer en administratie stonden ook op de agenda van de twaalfde zitting. Video’s en documenten, waaronder de besluiten die het Comité van deskundigen van de UN-GGIM aan het eind van de vergaderingen heeft genomen, zijn beschikbaar op de officiële website van de VN.

Onze Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe was op 23 november opnieuw in New York voor een ontmoeting met de heer Li Junhua, adjunct-secretaris-generaal van de VN die verantwoordelijk is voor het departement (UN-DESA). Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van de VN te adviseren over de drie pijlers van duurzame ontwikkeling – de sociale, de economische en de milieupijler – en belangrijke partnerschappen te onderhouden met regeringen, VN-agentschappen en maatschappelijke organisaties. Deze belangrijke bijeenkomst van de covoorzitters van het UN-GGIM-Comité met een vertegenwoordiger op hoog niveau van de VN had tot doel te bevestigen dat UN-DESA de nodige geïnstitutionaliseerde structurele steun zal verlenen om de capaciteit van het expertencomité te versterken, zoals voorgesteld in de in juli 2022 aangenomen ECOSOC-resolutie 2022/24.

« Als covoorzitters van het expertencomité van de UN-GGIM hebben de vertegenwoordiger van Mexico, mevrouw Paloma Merodio, en ikzelf voor België, de adjunct-secretaris-generaal (UN-DESA) gewezen op het belang van het mandaat van het comité en de noodzaak om structurele steun te integreren in de werkzaamheden van het Economisch en Sociaal Departement van de VN. Deze versterking is essentieel om de verdere werking van het expertencomité van de UN-GGIM en de uitvoering van zijn ambitieuze agenda voor duurzame ontwikkeling te waarborgen. Wij vertrouwen erop dat wij met de VN op dit punt vooruitgang kunnen blijven boeken. »

Geospatiale gegevens blijven belangrijker dan ooit, vooral voor ontwikkelingslanden, waarvan de capaciteit moet worden versterkt zodat geen enkel land achterblijft. In 2022 is het NGI de dialogen op de voet blijven volgen die erop gericht zijn het comité beter in staat te stellen de lidstaten te ondersteunen bij het beter beheren van geospatiale informatie ter ondersteuning van de agenda 2030. Onze Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, bijgestaan door Johannes Van Geertsom, geograaf bij het NGI, heeft deelgenomen aan het 2e congres van de Verenigde Naties over Global Geospatial Information Management (UN-WGIC) dat van 10 tot 14 oktober plaatsvond in Hyderabad, India. De noodzaak om te zorgen voor diversiteit en inclusie op het gebied van geografische informatie werd besproken, onder meer door meer inclusie op de “geo-arbeidsmarkt”. Het is inderdaad noodzakelijk meer meisjes en vrouwen aan te trekken om in onze sector te studeren en te werken.

 « Als we meer diversiteit willen bereiken, moeten we veranderen. Wij, de leiders, moeten de verandering zien. We moeten de knelpunten identificeren en benoemen, onze vooroordelen onder ogen zien. Wij moeten de verandering leiden, jongeren aanmoedigen, begeleiden, verdedigen en het goede voorbeeld geven. En we moeten ook zelf voor verandering zorgen. Maak plaats voor een jonge vrouw, een gehandicapte… en aan jonge vrouwen: onderschat jezelf niet, wees ambitieus en ga ervoor.

 See the change, lead the change, be the change »