Het NGI als spilfiguur in de internationale dialogen over het beheer van de geospatiale informatie

Als federaal geobroker is het NGI zeer goed geplaatst om een rol te spelen in de multilaterale dialogen in België, maar ook buiten de nationale grenzen. Alleen nog meer samen werken brengt oplossingen voor de complexe uitdagingen van vandaag en morgen.

Sinds 2020 al speelt het NGI een belangrijke rol in het Expertencomité voor het beheer van geospatiale informatie op wereldniveau (UN-GGIM)

Enerzijds als covoorzitter van het UN-GGIM, maar anderzijds ook in verschillende rollen binnen de regionale en thematische subcomité en binnen het Wereldwijde Expertisecentrum voor Geodesie van de Verenigde Naties (VN-GGCE), dat zich in maart 2023 vestigde op de VN-Campus in Bonn. Van 2 tot 4 augustus nam de Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, als covoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité voor België, deel aan de 13de jaarlijkse zitting in New-York. Het hele jaar 2023 heeft het NGI een belangrijke rol gespeeld bij de promotie en de invoering van het Geïntegreerd kader van de geospatiale informatie (UN-IGIF), dat sinds 2018 de strategische oriëntaties levert voor de uitwerking en de invoering van de specifieke infranationale of nationale actieplannen voor de versterking van het geïntegreerd beheer van de informatie ter ondersteuning van Agenda 2030 voor de duurzame ontwikkeling.

Het UN-GGIM: Europe Committee viert 10 jaar successen in Brussel. Geo-experten, beleidsmakers en professionals, leden en waarnemers, kwamen op 22 en 23 november in Brussel bijeen voor de 10e plenaire vergadering van het UN-GGIM: Europe Committee. Twee dagen lang bespraken de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van het comité, georganiseerd in het Berlaymontgebouw door Eurostat in samenwerking met EuroGeographics, de laatste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op het gebied van geografisch informatiebeheer ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het UN-GGIM : Europe Committee heeft het NGI op 22 november een bijzonder diner voor de deelnemers georganiseerd in het historische kader van de Arcaden van het Jubelpark, die voor de gelegenheid ter beschikking gesteld werden door het War Heritage Institute waar het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis deel van uitmaakt.

In 2023 heeft het NGI ook nog in andere internationale dialogen België vertegenwoordigd

Deze dialogen, die het resultaat zijn van ontmoetingen tijdens talrijke evenementen, helpen de kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan, de kansen te identificeren en het grote potentieel van geodata te ondersteunen.

Van 2 tot 5 mei was het NGI één van de vele spelers uit de geosector van over de hele wereld die bijeenkwamen in Rotterdam voor het Geospatial World Forum, dat een week duurde. De Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe en Nathalie Delattre, GIS Senior Manager, namen deel aan verschillende discussies op de agenda van het Forum. In het kader van het panel over het nieuwe model van open kaartgegevens gebaseerd op een partnerschap tussen publieke en private entiteiten, herinnerde Ingrid Vanden Berghe aan het proces van openheid dat al goed op gang is voor geospatiale gegevens in Europa en stelde bepaalde vragen die duidelijk beantwoord moeten worden voordat potentiële partners kunnen beslissen of en hoe ze kunnen bijdragen aan initiatieven zoals Overture Maps, gezamenlijk geleid door Meta, Microsoft, Tomtom en Amazon. Ingrid Vanden Berghe nam ook deel aan de door EuroGeographics georganiseerde uitwisseling over de plaats en de rol van nationale geospatiale agentschappen in het toekomstige geospatiale ecosysteem, met inbegrip van de kwesties van vereisten, verwachtingen en mandaten. Tijdens de UN-GGIM Europe sessie over de integratie van statistische en geospatiale gegevens om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken, benadrukte Nathalie Delattre de veranderingen die nodig zijn in de samenwerkingsafspraken om deze integratie te bevorderen. Tijdens de sessie gewijd aan samenwerkingsmodellen presenteerde Nathalie Delattre de rol van het NGI als geobroker en stelde zij de noodzaak aan de orde van een fundamentele herziening van de manier waarop geospatiale gegevens worden geproduceerd en gedistribueerd. Voor het NGI is het nieuwe geospatiale ecosysteem een bron van nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van technologie, governance, standaardisatie, harmonisatie en data-integratie. Voor deze 2023 editie van het GWF werd ook bijzondere aandacht besteed aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (Diversity, Equity, Inclusion of DEI). Ingrid Vanden Berghe ondertekende namens IGN de toezegging om deze principes in de geospatiale industrie te bevorderen.

Als lid van EuroSDR, dat tot doel heeft de brug te maken tussen nationale cartografische en kadastrale agentschappen enerzijds en onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in Europa anderzijds, is het NGI in 2023 blijven ijveren voor een versterking van het beheer en de promotie van geografische informatie en van het bijbehorende wetenschappelijk onderzoek. Het NGI neemt meer bepaald deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van EuroSDR. Als eerste afgevaardigde voor België heeft Eric Bayers, adviseur-generaal bij het NGI, België vertegenwoordigd op de twee jaarlijkse bestuursvergaderingen: In Tallin in Estland van 24 tot 26 mei 2023 en in Gävle in Zweden van 4 tot 6 oktober.

In het verlengde van de dialoog “Maps for a Data-Driven Europe” die in 2022 werd gestart, waren EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, op 18 oktober in de zetel van het Europees Parlement in Straatsburg om deel te nemen aan een debat over het belang van geografische informatie voor duurzame ontwikkeling, dat werd georganiseerd op initiatief van Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE). De bijeenkomst belichtte het substantiële werk dat wordt verricht binnen de verschillende regionale en thematische werkgroepen van het UN-GGIM expertencomité. Door mensen en plaatsen met elkaar te verbinden draagt geografische informatie bij aan een duurzame, veiligere en rechtvaardigere wereld. Onder de concrete voorbeelden die door EuroGeographics-leden werden aangedragen, was NAP ITS, dat de mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer maakt. Ingrid Vanden Berghe stelde het webportaal van het NGI, transportdata.be, voor, dat de toegang tot mobiliteitsdatasets en -diensten in België centraliseert en hergebruik door derden, zoals reisinformatiedienstverleners en digitale kaartproducenten, bevordert.

Op 28 en 29 november nam het NGI deel aan de INSPIRE 2023 conferentie, die op initiatief van de Europese Commissie werd georganiseerd door het Directoraat-Generaal Leefmilieu in het kader van de INSPIRE richtlijn. De deelnemers bespraken de meest recente evoluties en de integratie van de geospatiale gegevens in de wereld van de digitale data en in het bijzonder de Green Deal. De conferentie had een bijzondere betekenis voor het NGI, dat het INSPIRE-platform op federaal niveau runt om de geografische gegevens toegankelijk te maken via webservices. Die zijn beschikbaar op geo.be, het geoportaal van de Belgische federale instellingen, dat werd ontwikkeld en wordt onderhouden door het NGI, dat goed aangeschreven staat bij de Europese instanties. Geo.be werd aangehaald als voorbeeld voor een essentieel element in de keten voor de verspreiding van de nationale gegevens naar de Europese portalen.

Ter ondersteuning van het zes maanden durende voorzitterschap van België van de Raad van de Europese Unie vanaf 1 januari 2024, stelde de Algemene Directie van het NGI voor om BeGeo, het grote nationale evenement van het NGI dat volledig gewijd is aan geografische informatie, op te nemen in de officiële selectie van evenementen die onder auspiciën van het voorzitterschap worden georganiseerd. Op 21 november 2023 kondigde het NGI trots aan dat het dit officiële label had gekregen, waardoor de 8e editie van BeGeo, georganiseerd onder het transversale thema “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst”, een belangrijke Europese dimensie kreeg.