INSPIRE : vooruitlopen op de nieuwe Europese wetgeving

In 2007 werd de INSPIRE-richtlijn van kracht, waarmee een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa werd opgericht ter ondersteuning van het milieubeleid van de Gemeenschap en van beleidsmaatregelen of activiteiten die van invloed kunnen zijn op het milieu.

2023 was een jaar waarin de INSPIRE-richtlijn en de behaalde resultaten werden geëvalueerd met het oog op de herziening ervan als onderdeel van de nieuwe wetgeving die voor 2025 is gepland. De conclusie van de evaluatie was dat de INSPIRE-richtlijn nog steeds zeer relevant is voor het bevorderen van de toegankelijkheid en het delen van gegevens en het voldoen aan de gegevensbehoeften voor de toekomst. In het licht van deze toenemende relevantie is ook gebleken dat het rechtskader doeltreffender kan worden gemaakt, met name wat betreft de aanpassing aan nieuwe technologieën en het beschikbaar stellen van de gegevens die nodig zijn om de uitdagingen op milieugebied aan te gaan en de doelstellingen van de Green Deal pour l’Europe. Wat de toegankelijkheid en het delen van gegevens betreft, streeft INSPIRE ook naar synergie met het open gegevensbeleid van de EU (Richtlijn 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad) en meer bepaald de uitvoeringsverordening 2023/138 van de Europese Commissie, die van toepassing is op hoogwaardige datasets. In deze context heeft het Europese INSPIRE-geoportaal een specifieke sectie toegevoegd over hoogwaardige gegevens die binnen het toepassingsgebied van de OPEN Datarichtlijn vallen.

In 2023, heeft het NGI een tool ontwikkeld om de federale metadata die onder het INSPIRE profiel gepubliceerd werden om te zetten naar een federaal Geo_DCat profiel, het resultaat van een federale werkgroep rond metadata.

Op 28 en 29 november nam het NGI deel aan de INSPIRE 2023-conferentie, die op initiatief van de Europese Commissie werd georganiseerd door het directoraat-generaal Leefmilieu in het kader van de INSPIRE-richtlijn. Het NGI, dat blijft werken aan een efficiëntere gegevensintegratie en duurzaamheid, is verantwoordelijk voor de implementatie van het INSPIRE-platform op federaal niveau om geografische gegevens toegankelijk te maken via webservices. In België zijn deze beschikbaar op geo.be, het geoportaal van de Belgische federale instellingen dat wordt ontwikkeld en onderhouden door het NGI. Tijdens de conferentie gaf Nathalie Delattre, die verantwoordelijk is voor het INSPIRE-programma bij het NGI, een presentatie over de cruciale rol van betere gegevensintegratie bij de ondersteuning van de Green Deal en benadrukte ze het belang van het overbruggen van de kloof tussen groene initiatieven en digitale vooruitgang.