Plechtige opening van het Mondiaal Expertisecentrum voor Geodesie van de Verenigde Naties (UN-GGCE)

Het UN-GGCE, dat op 29 maart plechtig geopend werd op de VN Campus van Bonn, is het resultaat van een succesvolle multilaterale aanpak, met steun van het Expertencomité voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM). Het doel is om de wereldwijde samenwerking tussen de lidstaten en de betrokken partijen te verbeteren en te zorgen voor voldoende politieke steun (en dus financiering) voor de geodesie op wereldniveau.

 

De lancering van het UN-GGCE centrum komt na bijna twee jaar planning en uitstekende samenwerking tussen de Afdeling Statistiek van de Verenigde Naties (UNSD) en De Duitse Bondsrepubliek. Een delegatie van het NGI was van 29 tot 31 maart ter plaatse voor de opening, waaraan werd deelgenomen door politieke vertegenwoordigers en talrijke technische deskundigen uit de hele wereld. Verschillende geografen en geodesie-experts van het NGI – Johannes Van Geertsom, Jeffrey Verbeurgt, Martin Vandenbroeck en Filip De Doncker – werden vergezeld door de directeur Geodesie, Guido Van Steen, de Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe.

De 3de plenaire sessie van het Subcomité voor Geodesie met als thema “Global geodesy at the service of humanity, leaving no one behind” stond ook op de agenda tijdens dit driedaagse bezoek aan Bonn. België is een van de 42 lidstaten van deze commissie, vertegenwoordigd door het NGI en de Koninklijke Sterrenwacht van België.

De oprichting van een mondiaal Expertisecentrum, gewijd aan geodesie, in lijn met de doelstellingen van het UN-GGIM Expertencomité waarvan het NGI covoorzitter is voor België, betekent een belangrijke stap naar een beter beheer van geografische informatie ten dienste van duurzame ontwikkeling. Geodesie levert de basis voor het observeren en berekenen van de positie van de planeet, wat van vitaal belang is voor kwesties van maatschappelijk belang, zoals de stabiliteit van levensomstandigheden, klimaatverandering en landgebruik. Door te vertrouwen op de coördinatie van het UN-GGCE wordt de capaciteit van de lidstaten versterkt om hun geodetische gegevens toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken in overeenstemming met de geldende normen. Het UN-GGCE zal actief bijdragen aan de promotie van de geodesie en de implementatie van een toegankelijk en duurzaam wereldwijd geodetisch referentie raamwerk (GGRF – Global Geodetic Reference Frame), voor de welvaart van samenlevingen en het behoud van het milieu. Bovendien steunt het UN-GGCE Centrum op de expertise van een Internationaal Adviescomité dat bestaat uit deskundige leden die in eigen naam optreden. Op de eerste vergadering van dit Adviescomité werd Ingrid Vanden Berghe verkozen tot covoorzitter voor een termijn van één jaar.

In de marge van de 13de sessie van het UN-GGIM Expertencomité in New York, nam Ingrid Vanden Berghe ook deel aan de ronde tafel van het Global Geodetic Forum op 31 juli. De deelnemers aan het forum bespraken het Global Geodetic Reference Frame (GGRF) en het programma van het UN-GGCE. Het is van vitaal belang om de coördinatie tussen alle belanghebbenden die actief zijn op het gebied van geodesie te versterken en hun onderlinge samenwerking te verbeteren. In dit verband benadrukte Ingrid Vanden Berghe dat het UN-GGIM Expertencomité en zijn Subcomité voor Geodesie, evenals het UN-GGCE, de enige duurzame weg zijn naar een stabiele langetermijnfinanciering door de lidstaten van de geïntegreerde wereldwijde geodetische infrastructuur en naar kennisoverdracht en capaciteitsopbouw. Zij deed een beroep op de steun van de lidstaten om bij te dragen aan het Centrum, in het bijzonder door een nationale capaciteit te ontwikkelen die geïntegreerd is in het wereldwijde geodetische systeem, door de internationale samenwerking te versterken, in het bijzonder met landen of organisaties in Afrika waar de geodetische infrastructuur onvoldoende ontwikkeld is, en door het werk van het UN-GGCE te ondersteunen door vrijwillige bijdragen, detacheringen of andere middelen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van zijn ambitieuze actieprogramma.

Van 20 tot 23 november kwamen deskundigen op het gebied van geodesie uit de hele wereld, die lidstaten en internationale organisaties vertegenwoordigden, bijeen in Bonn op het terrein van het UN-GGCE als onderdeel van de 2de raadgevende vergadering voor het wereldwijde plan voor de ontwikkeling van de geodesie. Als covoorzitter van het Internationaal Adviescomité nam Ingrid Vanden Berghe actief deel aan de dialoog tussen de deskundigen. Jeffrey Verbeurgt, een geodeet van het NGI, werd binnen UN-GGIM Europa aangesteld als voorzitter van de “community of Interest for the Global Geodetic Frameworks”. Hij nam in die rol ook deel en werd tevens toegevoegd aan de Belgische afvaardiging in het Geodesie Subcomité van UN-GGIM. Het belangrijkste aandachtspunt van de vergadering was de oriëntatie van de strategie en het actieplan van het UN-GGCE, met het oog op het voorstellen van een globaal ontwikkelingsplan voor de geodesie tijdens de 14de zitting van het Expertencomité voor wereldwijd beheer van geospatiale informatie (UN-GGIM) in augustus 2024.